conditor
conditor ubezpieczenia

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Multiagencji CONDITOR Sp. z o.o.

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. Nr 119, str.1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Multiagencja CONDITOR Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200) przy ul. Legnickiej 1, jako pracodawca, zwana dalej „CONDITOR” lub „Administratorem”.

 

2. Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych poprzez:   e-mail: iodo@conditor.pl, tel.: +48 74 641 94 00.

 

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

CONDITOR będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

  • podmioty świadczące usługi wspierające procesy rekrutacyjny oraz przygotowania kandydatów do pracy (przy czym co do zasady usługi te realizuje sam CONDITOR);
  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora;
  • podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora.

 

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.Kontakt
Skontaktuj się z nami.