conditor
conditor ubezpieczenia

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Kandydatów na pracowników i współpracowników

1. „Multiagencja CONDITOR” Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP: 8831838460, REGON: 021280693, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000920341, jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) osób, wobec których podejmuje czynności w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, obejmujące przygotowanie szczegółowej oferty, zwanych dalej Klientami. Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są KADMA Sp. z o. o, . z siedzibą pod adresem: ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie , REGON: 022395406, NIP: 8971799872, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000513799 oraz ,,INWESTYCJE CONDITOR” sp. z o.o. siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000795080, NIP: 8871818104, REGON: 383917724.

2. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są przez Administratora w celu:

a) przeprowadzenia rekrutacji pracowników i współpracowników,
b) na potrzeby przyszłych rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia przez Kandydata zgody na takie przetwarzanie.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji. W szczególności Administrator ma prawo żądać od Kandydatów podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej.

4. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt 2 powyżej. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, o której mowa w pkt. 2 lit. b powyżej, Administrator będzie przetwarzał takie dane we wskazanym celu przez okres trzech lat od dnia wyrażenia takiej zgody lub do czasu wycofania zgody przez Kandydata przed upływem tego okresu, co nie będzie wpływać na zgodne z prawem przetwarzanie danych przed wycofaniem zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa.

5. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Kandydaci.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydatów jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy, lub
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania, co dotyczy przede wszystkim przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych) Kandydata oraz przetwarzania danych Kandydata na potrzeby przyszłych rekrutacji.

7. Dane osobowe Kandydatów nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

8. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy) w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. Administrator powierza dane osobowe Kandydatów firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmującym się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator.

10. Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu.

11. Zgodnie z przepisami RODO Kandydaci mają prawo do:

a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
b) dostępu do swoich danych osobowych,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
e) ograniczenia przetwarzania,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt 6 lit. b powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
i) niepodlegania profilowaniu,
j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

12. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Konrad Cioczek. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować na adres e-mail IOD: iodo@conditor.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

13. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]