icon phone Skontaktuj się z nami: +48 74 641 94 00(Pn-Pt: 8:00-16:00) Znajdź nas na:
icon phone Skontaktuj się z nami: +48 74 641 94 00(Pn-Pt: 8:00-16:00) Znajdź nas na:

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Kandydatów na pracowników i zleceniobiorców

1. „Multiagencja CONDITOR” Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą pod adresem: ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP: 8831838460, REGON: 021280693, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920341, jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) kandydatów na pracowników i zleceniobiorców, zwanych dalej Kandydatami.
2. Szanując prawa Kandydatów jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwaną dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Kandydatów danych osobowych. Wszyscy pracownicy, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe, zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iodo@conditor.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
4. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
5. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są przez Administratora w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników lub zleceniobiorców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji. W szczególności Administrator ma prawo żądać od Kandydatów podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 108, 4, 138, 305, 357) lub danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w przepisach RODO, Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w niniejszym punkcie, chyba że Kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie większej ilości danych osobowych podanych dobrowolnie przez Kandydata w CV lub w liście motywacyjnym. Brak zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub jej wycofanie, nie będzie stanowić podstawy do niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie będzie powodować dla takiej osoby jakichkolwiek negatywnych konsekwencji (w szczególności brak ten nie będzie rozpatrywany jako przyczyna uzasadniająca odmowę zatrudnienia).
6. Administrator może również przetwarzać dane Kandydata na potrzeby przyszłych rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia przez Kandydata zgody na takie przetwarzanie.
7. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 5 powyżej. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji bez wskazania czasu takiego przetwarzania, Administrator będzie przetwarzał takie dane we wskazanym celu przez okres trzech lat od dnia wyrażenia takiej zgody lub do czasu wycofania zgody (złożenia sprzeciwu) przez Kandydata przed upływem tego okresu, co nie wypływa na zgodne z prawem przetwarzanie danych przed wycofaniem zgody (złożeniem sprzeciwu). Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa.
8. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Kandydaci, tj. osoby, których dane dotyczą.
9. Dane osobowe Kandydatów nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
10. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak np. ZUS czy właściwy Urząd Skarbowy) w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
11. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania Administrator nie mógłby prowadzić swojej działalności oraz realizować zawartych umów.
12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
13. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:
a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
b) dostępu do swoich danych osobowych
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
e) ograniczenia przetwarzania,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
h) nie podlegania profilowaniu, ,
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do PUODO),
14. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), Administrator zaznacza, że zgodnie z przepisami RODO Kandydaci nie mają prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z przepisów – Administrator nie może wówczas usunąć danych osobowych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
c) przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
15. Jeżeli Kandydaci chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w pkt. 13 powyżej, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany w pkt. 3 powyżej.