conditor
conditor ubezpieczenia

OC Przewoźnika

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego może obejmować przewozy w ruch krajowym (OCPR) jaki w międzynarodowym (OCPD).  Jeżeli firma zajmuje się przewozami międzynarodowymi nie trzeba wykupować polisy na kraj, ponieważ OC przewoźnika obejmuje również za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością również na terenie Polski.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od  przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu , aż do wydania jej odbiorcy:

 • za szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej wynikające z ustawy Prawa Przewozowego z art. 80 – 82;
 • za szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, wynikające z ustawy Prawa Przewozowego z art. 83 ust. 1.

OC przewoźnika powinno obejmować:

 • możliwość parkowania poza parkingami strzeżonymi,
 • możliwość pozostawienia pojazdu z towarem bez opieki w sytuacjach wynikających z potrzeb transportowych np. przestrzegania czasu pracy, oczekiwania na rozładunek, doładunek, przeładunek lub na załatwienie formalności finansowych i celnych, zjedzenia posiłku, załatwienia potrzeb fizjologicznych,
 • rozszerzenie o przewozy wykonywane przez podwykonawców,
 • zniesiony obowiązek wpisywania ubezpieczającego w list CMR w sytuacji, gdy przewóz jest zlecany podwykonawcy,
 • nie wpisywanie do polisy pojazdów, którymi są przewożone ładunki,
 • sumę gwarancyjną na poziomie, który gwarantującym pokrycie szkód będących na odpowiedzialności przewoźnika,
 • kwotowe i niskie franszyzy redukcyjne,
 • możliwość doubezpieczenia swojej odpowiedzialności do wartości deklarowanej zgodnie z art. 24 konwencji CMR.

Oferty OCP mogą zawierać dodatkowe rozszerzenia zakresu, np. o szkody rzeczowe powstałe wskutek:

 • rażącego niedbalstwa,
 • umyślnej winy,
 • wydania towaru osobie nieuprawnionej,
 • zniszczenia towaru przez uchodźców i imigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej
 • przewozu towarów łatwo psujących się,
 • przewozu żywych zwierząt,
 • konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez uprawnione organy,
 • przewożenia towarów podwyższonego ryzyka, jak np.: elektroniki, sprzętów AGD, leków, itp.

Może zawrzeć także rozszerzenia o dodatkowe koszty, np.:

 • związane z oczyszczaniem gleby z substancji zanieczyszczających,
 • poniesione na dochodzenie należności z tytułu przewoźnego,
 • wynikające z niedotrzymania terminu podstawienia środka transportu pod załadunek.

 Kontakt
Skontaktuj się z nami.
[contact-form-7 id="51" title="Formularz 1"]