conditor
conditor ubezpieczenia

Ankieta Ubezpieczenie turystyczne

ANKIETA DOTYCZĄCA WYMAGAŃ I POTRZEB UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO W ZWIĄZKU
Z ZAWARCIEM UMOWY UBEZPIECZENIA

RODZAJ PRODUKTU: UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

 

  I. Informacje o Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

  Ubezpieczony
  jest jednocześnie Ubezpieczającym
  nie jest Ubezpieczającym
  Wiek ubezpieczonego

  Proszę wskazać zakres terytorialny podróży
  Polska
  Unia Europejska
  Czy w momencie zawierania ubezpieczenia osoba Ubezpieczona znajduje się poza terytorium Polski?
  Tak
  Nie
  Wprowadzić zakres czasowy podróży
  Proszę wskazać cel wyjazdu

  turystyczny (zwiedzanie, wizyta u rodziny) Tak Nie
  wypoczynek bierny (plaża, SPA, itp.) Tak Nie
  wypoczynek czynny (uprawnianie sportów) Tak Nie
  uprawianie sportów ryzykownych (np. jazda na quadach, surfing, jazda na nartach, snowboard, paintball, nurkowanie, jazda konna, gry zespołowe) Tak Nie
  wykonywanie pracy (w tym: konferencje) Tak Nie
  leczenie Tak Nie
  II. Wymagania i potrzeby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą ubezpieczenia kosztów leczenia]

  Proszę wskazać preferowaną sumę ubezpieczenia:
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej dla wskazanego wcześniej okresu podróży:
  do 50 zł
  od 50zł do 200zł
  powyżej 200zł
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej dla wskazanego wcześniej okresu podróży:

  badań i zabiegów ambulatoryjnych, Tak Nie
  zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, niezbędnych środków pomocniczych (np. kule, temblak) Tak Nie
  konsultacji lekarskich wraz z dojazdem lekarza Tak Nie
  hospitalizacji, tj. leczenia, zabiegów i operacji Tak Nie
  porodu Tak Nie
  transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia i transportu powrotnego do miejsca pobytu Ubezpieczonego Tak Nie
  transportu Ubezpieczonego między placówkami medycznymi Tak Nie
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach lub wystąpienie podanych kosztów może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
  szkody powstałe podczas wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych
  szkody powstałe w związku uczestnictwem Ubezpieczonego w zakładach lub bójkach, z wyjątkiem działania w warunkach obrony koniecznej
  szkody powstałe podczas pozostawania Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu (w rozumieniu przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub środków odurzających, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii) lub leków o podobnym działaniu
  koszty szczepień ochronnych, za wyjątkiem profilaktyki nagłego przypadku tężca i wścieklizny
  koszty związane z ciążą, porodem, które nastąpiły po 32 tygodniu ciąży
  koszty leczenia chorób przewlekłych, chorób nowotworowych
  koszty korzystania podczas pobytu w szpitalu z usług innych niż standardowe, np. używania odbiorników telewizyjnych, korzystanie z indywidualnego pokoju
  koszty leczenia sanatoryjnego, terapii, profilaktyki, fizjoterapii
  koszty lekarstw zakupionych przez Ubezpieczonego bez zalecenia lekarza

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW]

  Proszę wskazać preferowany zakres terytorialny ubezpieczenia ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w trakcie podróży?
  Polska
  Unia Europejska
  Proszę wskazać preferowany zakres czasowy ubezpieczenia ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w trakcie podróży?
  na okres trwania ubezpieczenia kosztów leczenia
  Proszę wskazać preferowaną wysokość sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia losowego (Ubezpieczyciel będzie wypłacał odszkodowanie w wysokości odpowiadającej takiemu procentowi sumy ubezpieczenia w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu)
  do 10 000 zł
  od 10 000 zł do 50 000 zł
  powyżej 50 000 zł
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
  NNW w ramach składki za ubezpieczenie kosztów leczenia
  do 100 zł
  od 100 zł do 500 zł
  powyżej 500 zł
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:

  trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego Tak Nie
  śmierci ubezpieczonego Tak Nie
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
  samookaleczenie lub okaleczenia Ubezpieczonego na jego własną prośbę
  popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego
  wyczynowe uprawianie sportu przez Ubezpieczonego
  uprawianie sportu wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego
  obrażenia doznane w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału w masowych rozruchach społecznych
  popełnienie przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona przestępstwa umyślnego
  doznanie obrażeń w wyniku prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów
  doznanie obrażeń w związku z podróżami lotniczymi innym, niż w charakterze pasażera lub członka załogi samolotu licencjonowanych linii lotniczych
  zatrucie lub działanie ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza
  udział Ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, chyba że udział Ubezpieczonego w tych zdarzeniach wynikał z wykonywania czynności służbowych,
  katastrofy, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne bądź napromieniowanie,

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej]

  Proszę wskazać preferowany zakres czasowy ubezpieczenia ryzyka odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej?
  na okres trwania ubezpieczenia kosztów leczenia

  Proszę wskazać preferowaną wysokość udziału własnego/franszyzy (określona w umowie ubezpieczenia kwota pomniejszająca odszkodowanie lub stanowiąca minimalną wartość szkody za którą Ubezpieczyciel nie odpowiada, stanowiąca ryzyko własne Ubezpieczonego, wyrażona procentowo lub kwotowo):
  brak udziału własnego/franszyzy
  do 100 zł
  od 100 zł do 500 zł
  powyżej 500 zł
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej dla wskazanego wcześniej zakresu czasowego ubezpieczenia:
  do 100 zł
  od 100 zł do 300 zł
  powyżej 300 zł
  Czy ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej powinno obejmować również ryzyko skrócenia okresu uczestnictwa w imprezie turystycznej:
  Tak
  Nie
  Czy ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej powinno obejmować również ryzyko skrócenia okresu uczestnictwa w imprezie turystycznej:

  nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej albo śmierci Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży Tak Nie
  nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej albo śmierci osoby bliskiej Ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży Tak Nie
  włamania w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży Tak Nie
  szkody w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży spowodowanej przez zdarzenie losowe Tak Nie
  bezwarunkowego wezwania Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży przez władze administracyjne RP lub kraju stałego zamieszkania Tak Nie
  udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży Tak Nie
  wypowiedzenia przez pracodawcę stosunku pracy Ubezpieczonemu z przyczyn leżących po stronie pracodawcy Tak Nie
  wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez dotychczas bezrobotnego Ubezpieczonego na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży zagranicznej Tak Nie
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
  rezygnacja w następstwie chorób przewlekłych
  rezygnacja w następstwie ciąży i wszystkich jej konsekwencji i komplikacji, przerwania ciąży, porodu, poronienia
  rezygnacja w następstwie popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
  rezygnacja w następstwie umyślnego działania Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
  rezygnacja wskutek zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, w tym nerwic Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
  rezygnacja wskutek braku lub niemożliwości dokonania szczepienia, a także niemożliwości, ze względów medycznych, poddania się zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do pewnych krajów
  rezygnacja wskutek aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego występujących lub mogących wystąpić na terytorium państw znajdujących się w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami
  rezygnacja wskutek zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, zamachów, sabotażu
  rezygnacja wskutek promieniowania radioaktywnego, epidemii, zanieczyszczenia środowiska

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą Assistance]

  Proszę wskazać preferowany zakres terytorialny ubezpieczenia ryzyka konieczności udzielenia pomocy osobie podróżującej (podróżne Assistance)?
  Polska
  Unia Europejska
  Proszę wskazać preferowany zakres czasowy ubezpieczenia ryzyka konieczności udzielenia pomocy osobie podróżującej (podróżne Assistance)?
  na okres trwania ubezpieczenia kosztów leczenia

  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
  podróżne Assistance w ramach składki za ubezpieczenie kosztów leczenia
  do 100 zł
  od 100 zł do 300 zł
  powyżej 300 zł
  Czy ubezpieczenie udzielenia pomocy osobie podróżującej (podróżne Assistance) powinno obejmować ryzyko konieczności:

  pokrycia kosztów wynikających z opóźnienia lub odwołania podróży środkiem transportu (np. samolotem, pociągiem, autobusem, promem) Tak Nie
  transportu Ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania Tak Nie
  transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku Tak Nie
  pokrycia kosztów poszukiwania i ratownictwa Tak Nie
  pomocy tłumacza w związku z pomocą medyczną Tak Nie
  opieki nad psami i kotami na terytorium RP Tak Nie
  usług informacyjnych na terytorium RP Tak Nie
  dosłania niezbędnych przedmiotów osobistych Tak Nie
  zakwaterowania na czas rekonwalescencji Tak Nie
  pomocy tłumacza w razie konfliktu z wymiarem sprawiedliwości Tak Nie
  pomocy prawnej – tj. udziału udział prawnika reprezentującego Ubezpieczonego Tak Nie
  pokrycia kosztów zakwaterowania dla osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpieczonego Tak Nie
  pomocy prawnej – tj. udziału udział prawnika reprezentującego Ubezpieczonego Tak Nie
  przejazdu po odbiór pojazdu naprawionego lub odzyskanego po kradzieży Tak Nie
  zmiennika kierowcy, żeby umożliwić powrót pojazdem Ubezpieczonego do domu Tak Nie
  naprawy zniszczonego sprzętu sportowego lub wynajmu sprzętu Tak Nie
  poniesienia kosztów niewykorzystanego Ski-Pass Tak Nie
  poniesienia kosztów naprawy lub wynajmu roweru Tak Nie
  przekazania pilnej wiadomości w związku z wypadkiem Tak Nie
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem realizacji świadczenia ubezpieczeniowego):
  szkody powstałe podczas wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych
  szkody powstałe w związku uczestnictwem Ubezpieczonego w zakładach lub bójkach
  szkody powstałe podczas pozostawania Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu (w rozumieniu przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub środków odurzających, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii) lub leków o podobnym działaniu
  szkody powstałe podczas wypadków lub rozstroju zdrowia spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego, w tym skutków samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, samookaleczenia przez Ubezpieczonego
  koszty związane z ciążą, porodem, które nastąpiły po 32 tygodniu ciąży
  koszty związane z leczeniem chorób przewlekłych, chorób nowotworowych
  koszty korzystania usług innych niż standardowe, np. podwyższona klasa hotelu
  koszty związane z leczeniem sanatoryjnym, terapiami, profilaktyka, fizjoterapią, helioterapią, medycyną niekonwencjonalną i zabiegami ze wskazań estetycznych

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą ubezpieczenia bagażu lub sprzętu sportowego]

  Proszę wskazać preferowany przedmiot ubezpieczenia:
  bagaż podróżny (bez sprzętu sportowego)
  przęt sportowy

  który:

  znajduje się bezpośrednią opieką Ubezpieczonego
  powierzony został przewoźnikowi zawodowemu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego
  oddany został za pokwitowaniem do przechowalni bagażu
  pozostawiony został w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu (kolejowym, autobusowym, lotniczym) lub w hotelu
  pozostawiony został w zamkniętym na zamek samochodzie osobowym i zamkniętym na zamek bagażniku samochodu osobowego (w tym również bagażniku dachowym)
  pozostawiony został w zamkniętym na zamek pomieszczeniu zajmowanym przez Ubezpieczonego w miejscu zakwaterowania

  Proszę wskazać preferowany zakres czasowy ubezpieczenia bagażu lub sprzętu sportowego?
  na okres trwania ubezpieczenia kosztów leczenia
  na okres trwania ubezpieczenia Assistance
  Proszę wskazać preferowaną wysokość sumy ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia losowego
  do 2 000 zł
  od 2 000 zł do 5 000 zł
  powyżej 5 000 zł
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
  ubezpieczenie w ramach składki za ubezpieczenie kosztów leczenia
  do 50 zł
  od 50 zł do 100 zł
  powyżej 100 zł
  Czy ubezpieczenie bagażu lub sprzętu sportowego powinno obejmować ryzyko:
  utraty (w tym: kradzieży)
  zniszczenia
  uszkodzenia
  opóźnienie dostarczenia
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem realizacji świadczenia ubezpieczeniowego):
  szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego
  szkody wyrządzone umyślnie przez osobę, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
  szkody stanowiące utracone korzyści Ubezpieczonego
  szkody związane z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu podróżnego w podróży po terytorium RP oraz po powrocie Ubezpieczonego do RP lub do kraju stałego zamieszkania lub do kraju rezydencji
  szkody spowodowane aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym, występującymi lub mogącymi wystąpić na terytorium państw znajdujących się w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami
  szkody spowodowane rozruchami, niepokojami społecznymi, zamachami
  szkody powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez organa celne lub inne władze państwowe
  szkody powstałe przy użyciu podrabianych kluczy
  szkody wynikające z wady ubezpieczonego przedmiotu lub z jego normalnego zużycia, wylania się płynów, tłuszczów, barwników lub substancji żrących, znajdujących się w ubezpieczonym bagażu podróżnym
  szkody w łatwo tłukących się przedmiotach glinianych, szklanych, ceramice, porcelanie, marmurze, gipsie itp.
  szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, toreb, neseserów, plecaków lub podobnych przedmiotów służących do przewożenia bagażu podróżnego lub polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, toreb, neseserów, plecaków lub podobnych przedmiotów służących do przewożenia bagażu podróżnego wraz z uszkodzeniem lub zniszczeniem bagażu podróżnego
  szkody w aparatach i urządzeniach elektrycznych, powstałych wskutek działania prądu elektrycznego
  szkody dotyczące rzeczy o wartości naukowej, artystycznej, dzieł sztuki, antyków, zbiorów kolekcjonerskich
  szkody dotyczące futer, zegarków, przedmiotów i biżuterii ze srebra, złota, platyny i pozostałych metali z grupy platynowców, kamieni szlachetnych i syntetycznych, szlachetnych substancji organicznych

  Inne wymagania w zakresie ochrony ubezpieczeniowej:

  Imię i Nazwisko

  Adres Email

  Miejscowość


  
  
  Kontakt
  Skontaktuj się z nami.