conditor
conditor ubezpieczenia

Ankieta ubezpieczenie mieszkaniowe

ANKIETA DOTYCZĄCA WYMAGAŃ I POTRZEB UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO W ZWIĄZKU
Z ZAWARCIEM UMOWY UBEZPIECZENIA

RODZAJ PRODUKTU: UBEZPIECZENIE MIESZKANIOWE

 

  I. Informacje o Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

  Ubezpieczający
  osoba fizyczna
  osoba prawna
  jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną
  Ubezpieczony
  jest jednocześnie Ubezpieczającym
  nie jest Ubezpieczającym

  Wiek ubezpieczonego

  Rodzaj posiadanej nieruchomości
  dom
  mieszkanie
  dom letniskowy
  altany i inne obiekty małej architektury
  dom w budowie lub przebudowie
  mieszkanie w budowie lub przebudowie
  budynek gospodarczy
  garaż
  nagrobek cmentarny

  [Pytanie nr 4 ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający wybrał odpowiedź „budynek gospodarczy” w pytaniu nr 3]

  Czy posiadany budynek gospodarczy wchodzi w skład gospodarstwa rolnego?
  Tak
  Nie

  [Pytanie nr 5 ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający wybrał odpowiedź „TAK” w pytaniu nr 4]

  Czy budynek gospodarczy wchodzący w skład gospodarstwa rolnego został pokryty dachem?
  Tak
  Nie
  II. Wymagania i potrzeby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
  Proszę wskazać preferowany zakres ubezpieczenia:
  ubezpieczenie nieruchomości
  ubezpieczenie mienia ruchomego (np. meble, sprzęt RTV/AGD)
  ubezpieczenie pomocy w mieszkaniu lub domu (usługi Home Assistance)

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą ubezpieczenia nieruchomości]

  Proszę wskazać preferowany okres ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy budynków rolnych) oraz mienia ruchomego (w razie wybrania takiej opcji):
  12 miesięcy
  12-24 miesięcy
  powyżej 24 miesięcy

  [Zastrzeżenie zastosowanie ma jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający wybrał odpowiedź „TAK” w pytaniu nr 5 sekcji Informacje o Ubezpieczającym/Ubezpieczonym – w przypadku Ubezpieczenia budynków rolniczych o którym mowa w art. 59 i n. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych okres ubezpieczenia wynosi zawsze 12 miesięcy]

  Proszę wskazać preferowaną wysokość udziału własnego/franszyzy (określona w umowie ubezpieczenia kwota pomniejszająca odszkodowanie lub stanowiąca minimalną wartość szkody za którą Ubezpieczyciel nie odpowiada, stanowiąca ryzyko własne Ubezpieczonego, wyrażona procentowo lub kwotowo):
  brak udziału własnego/franszyzy
  do 500 zł
  od 500 zł do 1000 zł
  powyżej 1000 zł
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
  do 200 zł
  od 200 zł do 500 zł
  powyżej 500 zł
  Proszę wskazać preferowany sposób płatności składki:
  jednorazowa
  w ratach
  Czy ubezpieczenie nieruchomości oraz mienia ruchomego (w przypadku wybrania takiej opcji) powinno obejmować ryzyko powstania szkód na skutek wystąpienia:

  ognia Tak Nie
  huraganu Tak Nie
  powodzi Tak Nie
  podtopienia Tak Nie
  deszczu nawalnego Tak Nie
  gradu Tak Nie
  opadów śniegu Tak Nie
  uderzenia pioruna Tak Nie
  eksplozji (w tym implozji) Tak Nie
  obsunięcia się ziemi Tak Nie
  tąpnięcia Tak Nie
  lawiny Tak Nie
  upadku statku powietrznego Tak Nie
  przepięcia Tak Nie
  silnego wiatru Tak Nie
  pękania mrozowego Tak Nie
  zalania Tak Nie
  zalania przez osoby trzecie Tak Nie
  dymu i sadzy Tak Nie
  uderzenia pojazdu mechanicznego Tak Nie
  fali dźwiękowej Tak Nie
  upadku drzew i masztów Tak Nie
  wandalizmu Tak Nie
  trzęsienia ziemi Tak Nie
  akcji ratowniczej Tak Nie
  graffiti Tak Nie
  zniszczenia elewacji domu lub ogrodzenia przez zwierzęta leśne Tak Nie
  przewrócenia się sąsiedniego budynku, ogrodzenia lub rusztowania na dom Tak Nie
  zniszczenia wełny mineralnej w dachu przez zwierzęta Tak Nie
  stłuczenia szyb znajdujących się w nieruchomości Tak Nie
  kradzieży zwykłej siłowników i automatyki bram Tak Nie

  [Zastrzeżenie zastosowanie ma jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający wybrał odpowiedź „TAK” w pytaniu nr 5 sekcji Informacje o Ubezpieczającym/Ubezpieczonym – w przypadku Ubezpieczenia budynków rolniczych o którym mowa w art. 59 i n. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczenie obejmuje zawsze pierwszych 13 zdarzeń, tj. od ognia do upadku statku powietrznego włącznie]

  Jakiej wartości powinna odpowiadać suma ubezpieczenia?
  wartości rzeczywistej (pomniejszonej o stopień zużycia)
  wartości odtworzeniowej (nowej – tj. bez uwzględniania stopnia zużycia)
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
  umyślne działanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczonego oraz osób z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym
  zdarzenia za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym i geologicznym
  działanie energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, aktu terroryzmu
  zdarzenia na skutek naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalnym użytkowaniem lub eksploatacją (np. długotrwałe i systematyczne zawilgocenie)
  zdarzenia których skutkiem jest obowiązek zapłaty kar sądowych lub administracyjnych oraz kar umownych
  prowadzenie prac budowlanych bez ich zgłoszenia odpowiedniemu organowi, bez uzyskania pozwolenia lub bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę, o ile takie zgłoszenie, pozwolenie lub projekt są wymagane przepisami prawa
  pęknięcie rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach
  dym i sadza, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi – w odniesieniu do nagrobka cmentarnego

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą ubezpieczenia mienia ruchomego]

  Czy ubezpieczenie powinno obejmować ryzyka dotyczące ruchomości znajdujących się na terenie nieruchomości lub stałych elementów (mienia ruchomego)?
  Tak
  Nie

  [Pytania nr 9 – 12 mają zastosowanie jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający wybrał odpowiedź „TAK” w pytaniu nr 8]

  Czy ubezpieczenie powinno obejmować dodatkową ochronę w przypadku zajścia określonych zdarzeń losowych:

  stłuczenia szyb znajdujących się w nieruchomości Tak Nie
  stłuczenia innych przedmiotów znajdujących się w nieruchomości Tak Nie
  przerwy w dostawie prądu Tak Nie
  przerwy w dostawie wody Tak Nie
  kradzieży z włamaniem Tak Nie
  kradzieży zwykłej Tak Nie
  rabunku Tak Nie
  uszkodzenia przez firmę przeprowadzkową Tak Nie
  Proszę wskazać preferowaną sumę ubezpieczenia (maksymalna kwota szkód związanych z ubezpieczeniem mienia ruchomego pokrywanych przez Ubezpieczyciela):
  do 1 000 zł
  od 1 000 zł do 5 000 zł
  powyżej 5 000 zł
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
  do 500 zł
  od 500 zł do 1 000 zł
  powyżej 1 000 zł
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
  umyślne działanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczonego oraz osób z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym
  zdarzenia za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym i geologicznym
  działanie energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, aktu terroryzmu
  zdarzenia na skutek naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalnym użytkowaniem lub eksploatacją (np. długotrwałe i systematyczne zawilgocenie)
  zdarzenia których skutkiem jest obowiązek zapłaty kar sądowych lub administracyjnych oraz kar umownych
  prowadzenie prac budowlanych bez ich zgłoszenia odpowiedniemu organowi, bez uzyskania pozwolenia lub bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę, o ile takie zgłoszenie, pozwolenie lub projekt są wymagane przepisami prawa
  pęknięcie rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach
  szkody w przedmiotach zabytkowych, dziełach sztuki, kolekcjach
  szkody w papierach wartościowych, kartach płatniczych, kredytowych, debetowych
  szkody w dokumentach, rękopisach, danych zawartych na nośnikach, informacji
  szkody w programach komputerowych
  szkody w mieniu nieokreślonym we wniosku ubezpieczeniowym
  szkody w mieniu ruchomym pozostawionym na balkonach, tarasach itp.

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą ubezpieczenia Home Assistance]

  Proszę wskazać preferowany okres ubezpieczenia:
  na okres trwania ubezpieczenia w zakresie nieruchomości
  na okres trwania ubezpieczenia w zakresie mienia ruchomego
  Proszę wskazać preferowaną sumę ubezpieczenia (maksymalna kwota kosztów związanych z Home Assistance pokrywanych przez Ubezpieczyciela)
  do 1 000 zł
  od 1 000 zł do 5 000 zł
  powyżej 5 000 zł
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
  ochrona w ramach składki za ubezpieczenie nieruchomości/mienia ruchomego
  do 100 zł
  od 100 zł do 500 zł
  powyżej 500 zł
  Czy ubezpieczenie Home Assistance powinno obejmować ryzyko konieczności:

  pobytu Ubezpieczonego w hotelu Tak Nie
  transportu Ubezpieczonego do hotelu lub lokalu zastępczego Tak Nie
  transportu ocalałych rzeczy do i z miejsca przechowania Tak Nie
  dozoru domu przez firmę ochroniarską Tak Nie
  transportu powrotnego do domu Tak Nie
  interwencji fachowca - organizacji i pokrycia kosztów dojazdu oraz robocizny Tak Nie
  interwencji fachowca - pokrycie kosztów części i materiałów niezbędnych do naprawy Tak Nie
  transportu oraz wniesienia materiałów budowlanych lub wykończeniowych Tak Nie
  dezynsekcji i deratyzacji Tak Nie
  przechowania ocalałych rzeczy po szkodzie Tak Nie
  porady specjalisty ds. zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Tak Nie
  wizyty psychologa Tak Nie
  pobytu ubezpieczonego w lokalu zastępczym Tak Nie
  posprzątania domu po szkodzie Tak Nie
  poszukiwania przyczyny awarii oraz zabezpieczenie instalacji Tak Nie
  wizyty lekarza pierwszego kontaktu albo wizyty u lekarza w placówce medycznej Tak Nie
  wizyty pielęgniark Tak Nie
  opieki pielęgniarskiej po zakończonej hospitalizacji Tak Nie
  opieki nad psami i kotami Tak Nie
  dostarczenia przepisanych na recepcie niezbędnych leków Tak Nie
  dostarczenia podstawowych artykułów spożywczych i higienicznych Tak Nie
  dostawy sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, których ubezpieczony potrzebuje po nieszczęśliwym wypadku Tak Nie
  naprawy sprzętu RTV i AGD wraz z kosztami części zamiennych Tak Nie
  naprawy sprzętu PC wraz z kosztami części zamiennych Tak Nie
  naprawy roweru Tak Nie
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
  umyślne działanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczonego oraz osób z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym
  zdarzenia za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym i geologicznym
  działanie energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, aktu terroryzmu
  zdarzenia na skutek naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalnym użytkowaniem lub eksploatacją (np. długotrwałe i systematyczne zawilgocenie)
  zdarzenia których skutkiem jest obowiązek zapłaty kar sądowych lub administracyjnych oraz kar umownych
  prowadzenie prac budowlanych bez ich zgłoszenia odpowiedniemu organowi, bez uzyskania pozwolenia lub bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę, o ile takie zgłoszenie, pozwolenie lub projekt są wymagane przepisami prawa
  pęknięcie rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach
  szkody w przedmiotach zabytkowych, dziełach sztuki, kolekcjach
  szkody w papierach wartościowych, kartach płatniczych, kredytowych, debetowych
  szkody w dokumentach, rękopisach, danych zawartych na nośnikach, informacji
  szkody w programach komputerowych
  szkody w mieniu nieokreślonym we wniosku ubezpieczeniowym
  szkody w mieniu ruchomym pozostawionym na balkonach, tarasach itp.

  Imię i Nazwisko

  Adres Email

  Miejscowość


  
  
  Kontakt
  Skontaktuj się z nami.