conditor
conditor ubezpieczenia

Ankieta ubezpieczenie komunikacyjne

ANKIETA DOTYCZĄCA WYMAGAŃ I POTRZEB UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO W ZWIĄZKU
Z ZAWARCIEM UMOWY UBEZPIECZENIA

RODZAJ PRODUKTU: UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

 

  I. Informacje o Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

  Ubezpieczający
  osoba fizyczna
  osoba prawna
  jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną
  Ubezpieczony
  jest jednocześnie Ubezpieczającym
  nie jest Ubezpieczającym

  Wiek ubezpieczonego

  Rodzaj posiadanego pojazdu
  pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t
  pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
  ciągnik rolniczy
  motorower
  przyczepa
  pojazd wolnobieżny
  Czy posiadany pojazd jest pojazdem historycznym?
  Tak
  Nie
  Czy pojazd posiada nadwozie otwarte (kabriolet)?
  Tak
  Nie

  [Zastrzeżenie – pytanie nr 6 nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej]

  Czy Ubezpieczający jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży?
  Tak
  Nie
  Sposób rejestracji pojazdu:
  na stałe
  czasowo
  Miejsce rejestracji pojazdu:
  w Polsce
  za granicą
  Czy pojazd wykorzystywany jest do działalności polegającej na:

  używaniu jako rekwizyt Tak Nie
  używaniu do nauki jazdy Tak Nie
  używaniu jako taksówki lub do przewozu pasażerów za opłatą Tak Nie
  używaniu do przewozu przesyłek kurierskich Tak Nie
  udostępnianiu do korzystania innym osobom niż właściciel na podstawie odrębnych umów odpłatnych, za wyjątkiem umowy leasingu Tak Nie
  II. Wymagania i potrzeby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
  Proszę wskazać preferowany zakres ubezpieczenia:
  odpowiedzialność cywilna (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie obowiązkowe)
  ubezpieczenie ryzyka wystąpienia szkody polegającej na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia (Autocasco)
  ubezpieczenie pomocy kierowcom i pasażerom (Assistance)
  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy oraz pasażerów
  ochrona prawna (wsparcie wykwalifikowanego radcy prawnego lub adwokata) w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego (ubezpieczenie ochrony prawnej)

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą OC komunikacyjnego]

  Czy umowa ubezpieczenia OC powinna przewidywać sumę gwarancyjną wyższą od obowiązkowej na jedno zdarzenie drogowe - tj. wyższą niż 6,07 mln EUR za szkody na osobach (maksymalnie 1,22 mln EUR na jednego poszkodowanego) oraz 1,22 mln EUR za szkody materialne?
  Tak
  Nie
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
  do 500 zł
  od 500 do 1 000 zł
  powyżej 1 000 zł
  Proszę wskazać preferowany sposób płatności składki:
  jednorazowa
  w ratach
  Czy Ubezpieczony zamierza poruszać się pojazdem mechanicznym na terytorium Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji lub Ukrainy?
  Tak
  Nie
  Czy ubezpieczenie powinno przewidywać możliwość (w określonych sytuacjach) zachowania zniżek u danego Ubezpieczyciela na kolejne okresy ubezpieczenia, w przypadku zaistnienia szkody?
  Tak
  Nie
  Czy umowa ubezpieczenia powinna obejmować usługę BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody przez Ubezpieczyciela zapewniającego ochronę w ramach ubezpieczenia OC poszkodowanego
  Tak
  Nie

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą Autocasco]

  Proszę wskazać preferowany zakres terytorialny ubezpieczenia ryzyka wystąpienia szkody polegającej na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia (Autocasco)?
  Polska
  Unia Europejska
  Proszę wskazać preferowany zakres czasowy ubezpieczenia ryzyka wystąpienia szkody polegającej na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia (Autocasco)?
  na okres trwania ubezpieczenia w zakresie OC komunikacyjnego
  Proszę wskazać preferowaną wysokość udziału własnego/franszyzy (określona w umowie ubezpieczenia kwota pomniejszająca odszkodowanie lub stanowiąca minimalną wartość szkody za którą Ubezpieczyciel nie odpowiada, stanowiąca ryzyko własne Ubezpieczonego, wyrażona procentowo lub kwotowo):
  brak udziału własnego/franszyzy
  do 500 zł
  od 500 zł do 1000 zł
  powyżej 1000 zł
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
  do 1000 zł
  od 1000 zł do 2500 zł
  powyżej 2500 zł
  Czy ubezpieczenie ryzyka wystąpienia szkody polegającej na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia (Autocasco) powinno obejmować:

  uszkodzenie pojazdu wskutek działania burzy, wody, gradu, pożaru lub działania innego żywiołu Tak Nie
  uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie Tak Nie
  konieczność wymiany lub naprawy szyb w pojeździe Tak Nie
  kradzież pojazdu Tak Nie
  kradzież wyposażenia dodatkowego pojazdu Tak Nie
  kradzież lub uszkodzenie bagażu Tak Nie
  wypadek lub kolizję z innym pojazdem Tak Nie
  wypadek lub kolizję z osobą Tak Nie
  wypadek lub kolizję ze zwierzęciem Tak Nie
  wypadek lub kolizję z innym przedmiotem Tak Nie
  brak pomniejszania wartości części o zmniejszenie się ich wartości o amortyzację Tak Nie
  Czy naprawa pojazdu powinna obejmować:

  wymianę jedynie na części oryginalne Tak Nie
  naprawę jedynie w ASO Tak Nie
  Czy wysokość świadczenia ubezpieczeniowego powinna być ustalana w oparciu o:

  faktury i rachunki dokumentujące usługę naprawy uszkodzonego pojazdu Tak Nie
  wycenę ubezpieczyciela Tak Nie
  Czy ubezpieczenie powinno zapewniać zachowanie niezmiennej wartości pojazdu w czasie (niezależnej od spadku wartości rynkowej pojazdu po zawarciu umowy)?
  Tak
  Nie
  Czy ubezpieczenie powinno zapewniać zniesienie redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania? 
  Tak
  Nie
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
  szkody wynikłe z wyjątkowego niedbalstwa kierowcy (np. pozostawienie kluczyków w stacyjce)
  szkody umyślnie spowodowane przez posiadacza pojazdu
  szkody powstałe w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych używek
  szkody, w czasie których pojazd nie posiada ważnej rejestracji i badania technicznego
  uszkodzenia wynikłe z naturalnego zużycia podzespołów i części pojazdu (uszkodzenia „ze starości”)
  szkody pojazdu sprowadzonego nielegalnie
  kradzież pojazdu na wskutek nienależytego zabezpieczenia auta posiadanymi systemami lub mechanizmami antywłamaniowym
  kradzież pojazdu wskutek zgubienia kluczyków
  szkody powstałe w wyniku działań masowych (np. działania wojenne, manifestacje, akty terroryzmu)

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą Assistance]

  Proszę wskazać preferowany zakres terytorialny ubezpieczenia ryzyka konieczności udzielenia pomocy kierującemu oraz pasażerom ubezpieczonego pojazdu (usługi Assistance)?
  Polska
  Unia Europejska
  Proszę wskazać preferowany zakres czasowy ubezpieczenia ryzyka konieczności udzielenia pomocy kierującemu oraz pasażerom ubezpieczonego pojazdu (usługi Assistance)?
  na okres trwania ubezpieczenia w zakresie OC komunikacyjnego
  na okres trwania ubezpieczenia w zakresie Autocasco
  Proszę wskazać preferowany zakres czasowy ubezpieczenia ryzyka konieczności udzielenia pomocy kierującemu oraz pasażerom ubezpieczonego pojazdu (usługi Assistance)?
  Assistance w ramach składki za OC/AC
  do 100 zł
  od 100 zł do 500 zł
  powyżej 500 zł
  Czy ubezpieczenie udzielenia pomocy kierującemu oraz pasażerom ubezpieczonego pojazdu (usługi Assistance) powinno obejmować ryzyko konieczności:

  naprawy unieruchomionego pojazdu na miejscu Tak Nie
  naprawy innego pojazdu na miejscu po wypadku Tak Nie
  holowania innego pojazdu po wypadku Tak Nie
  holowanie unieruchomionego pojazdu Tak Nie
  złomowania pojazdu po wypadku, awarii lub odzyskanego po kradzieży Tak Nie
  parkingu, jeśli warsztat, do którego holowany jest pojazd, nie pracuje (noc, święto) Tak Nie
  pojazdu zastępczego Tak Nie
  noclegu w hotelu i przewozu do tego hotelu Tak Nie
  przewozu ubezpieczonych do warsztatu, do którego holowany jest pojazd Tak Nie
  przewozu ubezpieczonych do domu lub do celu podróży Tak Nie
  przejazdu po odbiór pojazdu naprawionego lub odzyskanego po kradzieży Tak Nie
  zmiennika kierowcy, żeby pasażerowie mogli wrócić ubezpieczonym pojazdem do domu Tak Nie
  przejazdu osoby do szpitala w odwiedziny do kierowcy lub pasażera Tak Nie
  transportu zwłok kierowcy lub pasażera Tak Nie
  dowozu paliwa lub holowania do najbliższej stacji paliw lub umożliwiającej ładowanie akumulatora trakcyjnego w pojazdach elektrycznych Tak Nie
  otwarcia pojazdu po zatrzaśnięciu wewnątrz kluczyków Tak Nie
  pomocy w przypadku zniszczenia, zgubienia, kradzieży lub utraty z innych przyczyn kluczyków lub urządzeń otwierających pojazd Tak Nie
  wymiany koła lub naprawy ogumienia (ew. holowanie do najbliższego warsztatu) Tak Nie
  uruchomienia silnika w razie rozładowania akumulatora Tak Nie
  wymiany akumulatora na nowy, jeśli stary nie nadaje się do użytku Tak Nie
  wymiany żarówki Tak Nie
  odholowania sprawnej przyczepy ciągniętej przez pojazd Tak Nie
  transportu do szpitala Tak Nie
  przewozu i opieki nad dziećmi do 18 roku życia Tak Nie
  transportu zwierzęcia do hotelu dla zwierząt, lecznicy lub utylizacji zwłok Tak Nie
  telefonicznej pomocy tłumacza, jeśli wypadek miał miejsce za granicą Tak Nie
  przesyłki części zamiennych potrzebnych do naprawy pojazdu poza Polską Tak Nie
  pomocy prawnika oraz tłumacza, jeśli nie zostali wyznaczeni z urzędu, a wypadek miał miejsce za granicą Tak Nie
  przekazania pilnej wiadomości w związku z wypadkiem Tak Nie
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem realizacji świadczenia ubezpieczeniowego):
  zdarzenia umyślnie spowodowane przez posiadacza pojazdu
  zdarzenia powstałe w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych używek
  zdarzenia, w czasie których pojazd nie posiada ważnej rejestracji i badania technicznego
  zdarzenia powstałe w wyniku działań masowych (np. działania wojenne, manifestacje, akty terroryzmu)
  zdarzenia powstałe wskutek używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego
  zdarzenia powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu
  zdarzenia powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych lub treningów do tych jazd
  zdarzenia dotyczące sprzętu sportowego, turystycznego lub innego rodzaju ładunku przewożonego pojazdem lub przyczepą ciągniętą przez pojazd
  zdarzenia dotyczące przyczep kempingowych i przyczep o ładowności do 2 ton.

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW]

  Proszę wskazać preferowany zakres terytorialny ubezpieczenia ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich osób znajdujących się w pojeździe w chwili wypadku (NNW)?
  Polska
  Unia Europejska
  Proszę wskazać preferowany zakres czasowy ubezpieczenia ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich osób znajdujących się w pojeździe w chwili wypadku (NNW)?
  na okres trwania ubezpieczenia w zakresie OC komunikacyjnego
  na okres trwania ubezpieczenia w zakresie Autocasco
  Proszę wskazać preferowaną wysokość świadczenia wypłacanego w razie zajścia zdarzenia losowego
  do 10 000 zł
  od 10 000 zł do 50 000 zł
  powyżej 50 000 zł
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
  NNW w ramach składki za OC/AC
  do 100 zł
  od 100 zł do 500 zł
  powyżej 500 zł
  Czy ubezpieczenie ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich osób znajdujących się w pojeździe w chwili wypadku (NNW) powinno dotyczyć:

  kierowcy pojazdu Tak Nie
  pasażerów pojazdu Tak Nie
  wypadku podczas jazdy pojazdem Tak Nie
  wypadku podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu Tak Nie
  wypadku podczas załadowywania lub rozładowywania pojazdu Tak Nie
  wypadku podczas zatrzymywania lub postoju pojazdu Tak Nie
  wypadku podczas naprawy na miejscu zdarzenia Tak Nie
  wypadku podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji Tak Nie
  Czy ubezpieczenie ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich osób znajdujących się w pojeździe w chwili wypadku (NNW) powinno obejmować:

  koszty leczenia Tak Nie
  koszty rehabilitacji Tak Nie
  zasiłek dzienny za pobyt w szpitalu Tak Nie
  transport zwłok Tak Nie
  przeszkolenie zawodowe osób niepełnosprawnych Tak Nie
  zakup zaleconych przez lekarza przedmiotów ortopedycznych (np. kul, szyn) i środków pomocniczych (np. bandaży elastycznych, opasek uciskowych) Tak Nie
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
  samookaleczenie lub okaleczenia Ubezpieczonego na jego własną prośbę
  popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego
  wyczynowe uprawianie sportu przez Ubezpieczonego
  uprawianie sportu wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego
  obrażenia doznane w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału w masowych rozruchach społecznych
  popełnienie przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona przestępstwa umyślnego
  doznanie obrażeń w wyniku prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów
  doznanie obrażeń w związku z podróżami lotniczymi innym, niż w charakterze pasażera lub członka załogi samolotu licencjonowanych linii lotniczych
  zatrucie lub działanie ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza
  udział Ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, chyba że udział Ubezpieczonego w tych zdarzeniach wynikał z wykonywania czynności służbowych
  katastrofy, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne bądź napromieniowanie

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą ubezpieczenia ochrony prawnej]

  Proszę wskazać preferowany zakres terytorialny ochrony prawnej (wsparcie wykwalifikowanego radcy prawnego lub adwokata) w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego (ubezpieczenie ochrony prawnej)?
  Polska
  Unia Europejska
  Proszę wskazać preferowany zakres czasowy ubezpieczenia ochrony prawnej:
  na okres trwania ubezpieczenia w zakresie OC komunikacyjnego
  na okres trwania ubezpieczenia w zakresie Autocasco
  Proszę wskazać preferowaną sumę ubezpieczenia (maksymalna kwota kosztów związanych z ochroną prawną pokrywanych przez Ubezpieczyciela):
  do 1 000 zł
  od 1 000 zł do 5 000 zł
  powyżej 5 000 zł
  PProszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
  ochrona prawna w ramach składki za OC/AC
  do 100 zł
  od 100 zł do 500 zł
  powyżej 500 zł
  Czy ubezpieczenie ochrony prawnej powinno dotyczyć:

  dochodzenia przez Ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych w zakresie szkód powstałych w związku z posiadaniem, w tym z ruchem lub używaniem, pojazdu albo innego pojazdu lub jazdą w pojeździe albo innym pojeździe w charakterze pasażera Tak Nie
  obrony Ubezpieczonego w zakresie prawa karnego z tytułu przestępstw lub wykroczeń (w tym mandatów) przeciwko bezpieczeństwu lub porządkowi w komunikacji popełnionych w związku z posiadaniem, w tym z ruchem lub używaniem, pojazdu albo innego pojazdu Tak Nie
  postępowania związanego z zatrzymaniem prawa jazdy Ubezpieczonego w związku z posiadaniem, w tym z ruchem lub używaniem, pojazdu albo innego pojazdu lub zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu Tak Nie
  wsparcia prawnego dla Ubezpieczonego w związku z postępowaniem podatkowym dotyczącym pojazdu Tak Nie
  kosztów poręczenia majątkowego w postaci kwoty pieniężnej, przewidzianego w prawie karnym do uniknięcia przez Ubezpieczonego tymczasowego aresztowania w związku z oskarżeniem o czyn związany z używaniem pojazdu Tak Nie

  Czy ubezpieczenie ochrony prawnej powinno obejmować:

  wynagrodzenie radcy prawnego/adwokata ustanowionego przez Ubezpieczonego Tak Nie
  koszty udzielenia informacji prawnej Tak Nie
  koszty sądowe w sprawach cywilnych i karnych Tak Nie
  koszty sądowe zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej, w tym koszty zasądzone przez sąd z tytułu udziału w postępowaniu karnym oskarżyciela posiłkowego Tak Nie
  koszty postępowania egzekucyjnego Tak Nie
  koszty postępowania sądu polubownego Tak Nie
  koszty mediacji pozasądowej Tak Nie
  koszty mediacji prowadzonej w toku postępowania sądowego Tak Nie
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
  zdarzenia umyślnie spowodowane przez posiadacza pojazdu
  zdarzenia powstałe w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych używek
  zdarzenia, w czasie których pojazd nie posiada ważnej rejestracji i badania technicznego
  zdarzenia powstałe w wyniku działań masowych (np. działania wojenne, manifestacje, akty terroryzmu
  zdarzenia powstałe wskutek używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego
  zdarzenia powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu
  zdarzenia powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych lub treningów do tych jazd
  zdarzenia dotyczące wypadków ubezpieczeniowych, w wyniku których powstanie spór Ubezpieczonego z Ubezpieczającym
  postępowaniu wszczęte przeciwko Ubezpieczonemu przez osoby bliskie Ubezpieczonego
  postępowania z tytułu szkód powstałych w gotówce, bonach towarowych, substytutach pieniądza, dziełach sztuki, biżuterii, przedmiotach z metali lub kamieni szlachetnych, papierach wartościowych, dokumentach lub zbiorach o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym lub przedmiotach o charakterze zabytkowym lub unikatowym
  Inne wymagania w zakresie ochrony ubezpieczeniowej:.

  Imię i Nazwisko

  Adres Email

  Miejscowość


  
  
  Kontakt
  Skontaktuj się z nami.