conditor
conditor ubezpieczenia

Ankieta ubezpieczenie działalności

ANKIETA DOTYCZĄCA WYMAGAŃ I POTRZEB UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO W ZWIĄZKU
Z ZAWARCIEM UMOWY UBEZPIECZENIA

RODZAJ PRODUKTU: UBEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

  I. Informacje o Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

  Ubezpieczający
  osoba fizyczna
  osoba prawna
  jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną
  Ubezpieczony
  jest jednocześnie Ubezpieczającym
  nie jest Ubezpieczającym

  [Zastrzeżenie – poniższe pytanie dotyczy jedynie sytuacji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]

  Wiek ubezpieczonego

  Czy Ubezpieczony zatrudnia pracowników?
  Tak
  Nie
  II. Wymagania i potrzeby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
  Proszę wskazać preferowany zakres ubezpieczenia:
  odpowiedzialność cywilna (OC) dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą (ubezpieczenie obowiązkowe)
  odpowiedzialność cywilna (OC) dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą (ubezpieczenie dobrowolne
  ubezpieczenie ryzyka wystąpienia problemów prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (pomoc prawna)
  ubezpieczenie mienia wykorzystywanego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
  Proszę wskazać preferowany sposób płatności składki:
  jednorazowo
  w ratach

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą OC obowiązkowego]

  Proszę wskazać rodzaj ubezpieczenia odpowiadający prowadzonej działalności:
  Ubezpieczenie OC notariuszy
  Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego oraz osób, z pomocą których doradca czynności wykonuje lub którym powierza ich wykonanie
  Ubezpieczenie OC osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy
  Ubezpieczenie OC komornika oraz pracowników komornika
  Ubezpieczenie OC adwokata
  Ubezpieczenie OC radcy prawnego
  Ubezpieczenie OC rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne
  Ubezpieczenie OC prawników zagranicznych świadczących pomoc prawną w RP
  Ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń
  Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
  Ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  Ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
  Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego
  Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
  Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości
  Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa
  Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych
  Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych
  Ubezpieczenie OC lekarza wykonującego działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską
  Ubezpieczenie OC pielęgniarki wykonującej zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę
  Ubezpieczenie OC pielęgniarki lub położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, czasowo i okazjonalnie wykonywującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawód pielęgniarki lub położnej
  Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
  Ubezpieczenie OC jednostki, która uzyskała autoryzację Ministra Zdrowia, oraz jednostki notyfikowanej
  Ubezpieczenia OC sponsora i badacza klinicznego
  Ubezpieczenie OC badacza i sponsora za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego
  Ubezpieczenie OC przewoźnika w razie przewozu pasażera statkiem o polskiej przynależności
  Ubezpieczenie OC przewoźnika morskiego
  Ubezpieczenie odpowiedzialności za roszczenia morskie
  Ubezpieczenie OC właściciela statku za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi
  Ubezpieczenie OC właściciela statku za szkodę wyrządzoną przez wyciek lub usunięcie oleju ze statku przewożącego olej luzem jako ładunek
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych i użytkowników statków powietrznych za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez nich działalnością lotniczą
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych za szkody spowodowane opóźnieniem w przewozie pasażerów, bagażu lub towarów
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych za szkody powstałe w przewozie lotniczym poczty
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lotniczą
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lotniczą
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o przyznanie licencji na prowadzenie działalność gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych
  Ubezpieczenie OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe / transportującej materiał jądrowy
  Ubezpieczenie OC organizatora imprezy masowej
  Ubezpieczenie OC domu maklerskiego
  Ubezpieczenie OC kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne za szkody wyrządzone odbiorcom usług certyfikacyjnych
  Ubezpieczenie OC dziennego opiekuna dziecka
  Ubezpieczenie OC osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
  Ubezpieczenie OC biur usług płatniczych wymagane w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych
  Ubezpieczenie OC architektów oraz inżynierów budownictwa
  Ubezpieczenie OC jednostki certyfikującej
  Ubezpieczenie OC podmiotu wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu
  Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  Ubezpieczenie OC „jachtów komercyjnych”
  Ubezpieczenie OC biura informacji gospodarczej
  Ubezpieczenie OC audytora efektywności energetycznej
  Czy umowa ubezpieczenia OC powinna przewidywać sumę gwarancyjną wyższą od obowiązkowej?
  Tak
  Nie

  [Zastrzeżenie – poniższe pytanie ma zastosowanie jedynie jeżeli w pytaniu nr 4 wybrano odpowiedź „TAK”]

  Proszę wskazać preferowaną sumę ubezpieczenia:
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
  do 500 zł
  od 500 do 1 000 zł
  powyżej 1 000 zł

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą OC dobrowolnego]

  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
  Polska
  Europa
  Proszę wskazać preferowany zakres czasowy ubezpieczenia ryzyka wystąpienia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością (OC)?
  12 miesięcy

  Proszę wskazać preferowaną sumę gwarancyjną:
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
  do 500 zł
  500 – 1000 zł
  powyżej 1000 zł
  Czy ubezpieczenie ryzyka wystąpienia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością (OC) ma dotyczyć:

  odpowiedzialności za działania będące następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) Tak Nie
  szkód wyrządzonych przez pracownika Ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz Ubezpieczonego Tak Nie
  szkód wyrządzonych przez podwykonawcę, gdy Ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działanie własne Tak Nie
  wsparcie finansowe w postaci przejęcia opłacania składek ubezpieczeniowych w razie niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji Tak Nie
  szkód rzeczowych lub na osobie, wyrządzonych pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego Ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia Tak Nie
  szkód rzeczowych w nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy Tak Nie
  szkód w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi Tak Nie
  szkód powstałych w pojazdach przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez Ubezpieczonego Tak Nie
  szkód powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego Tak Nie
  szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu lub przez Ubezpieczonego Ubezpieczającemu Tak Nie
  szkód wyrządzonych przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu Tak Nie
  szkód polegających na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów Tak Nie
  szkód polegających na powstaniu czystej straty finansowej Tak Nie
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
  szkody wyrządzone umyślnie
  szkody wynikłe wskutek użytkowania przez Ubezpieczonego urządzeń, maszyn, sprzętu elektronicznego i instalacji niesprawnych technicznie lub eksploatowanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem, zaleceniami, wymaganiami i warunkami określonymi przez producenta lub dostawców
  szkody powstałe wskutek zaburzeń świadomości oraz umysłu u Ubezpieczonego lub jego pracowników, również w przypadku, gdy powstały one na skutek spożycia alkoholu, użycia narkotyków lub innych środków odurzających
  szkody powstałe wskutek powolnego działania jakichkolwiek czynników w szczególności termicznych, chemicznych lub biologicznych, m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu a także wirusów i bakterii, w czasie których pojazd nie posiada ważnej rejestracji i badania technicznego
  szkody związane z naruszeniem praw własności intelektualnej
  szkody powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji, konfiskat, aktów terroryzmu, niepokojów społecznych, strajków, zamieszek lub rozruchów
  szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, nośników danych, zbiorów o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym lub rzeczy ruchomych o charakterze zabytkowym lub unikatowym

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą ubezpieczenia ryzyka wystąpienia problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą (pomoc prawna)]

  Proszę wskazać preferowany zakres terytorialny ubezpieczenia ryzyka wystąpienia problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą (pomoc prawna)?
  Polska
  Europa
  Proszę wskazać preferowany zakres czasowy ubezpieczenia ryzyka wystąpienia problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą (pomoc prawna)?
  12 miesięcy

  Proszę wskazać preferowaną sumę ubezpieczenia:
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze miesięcznym/rocznym:
  do 300 zł
  300 – 1000 zł
  Czy ubezpieczenie ryzyka wystąpienia problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą (pomoc prawna) ma dotyczyć:

  dochodzenia przez Ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych Tak Nie
  obrony Ubezpieczonego w zakresie prawa karnego i wykroczeń Tak Nie
  ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego w zakresie postępowań administracyjnych i postępowań przed sądami administracyjnymi Tak Nie
  ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego w zakresie umów Tak Nie
  ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem, oddawaniem w użytkowanie, wynajmowaniem, najmowaniem, dzierżawieniem, wydzierżawianiem, użyczaniem nieruchomości stanowiącej przedmiot zawartego ubezpieczenia nieruchomości Tak Nie
  ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem, oddawaniem w użytkowanie, wynajmowaniem, najmowaniem, dzierżawieniem, wydzierżawianiem, użyczaniem nieruchomości, stanowiących miejsce ubezpieczenia dla zawartego ubezpieczenia mienia ruchomego Tak Nie
  ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego w zakresie prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych Tak Nie
  ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego w zakresie danych osobowych Ubezpieczonego Tak Nie
  ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego w zakresie ryzyk cybernetycznych Tak Nie
  Czy ubezpieczenie ryzyka wystąpienia problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą (pomoc prawna) ma obejmować:

  wynagrodzenie radcy prawnego/adwokata ustanowionego przez Ubezpieczonego Tak Nie
  koszty sporządzenia pism i dokumentów Tak Nie
  koszty opinii prawnych sporządzonych na piśmie Tak Nie
  koszty udzielenia informacji prawnej Tak Nie
  koszty sądowe w sprawach cywilnych i karnych Tak Nie
  koszty sądowe zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej, w tym koszty zasądzone przez sąd z tytułu udziału w postępowaniu karnym oskarżyciela posiłkowego Tak Nie
  koszty postępowania egzekucyjnego Tak Nie
  koszty postępowania sądu polubownego Tak Nie
  koszty mediacji pozasądowej Tak Nie
  koszty mediacji prowadzonej w toku postępowania sądowego Tak Nie
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
  zdarzenia umyślnie spowodowane przez Ubezpieczonego
  zdarzenia powstałe w wyniku działania pod wpływem alkoholu lub innych używek
  zdarzenia powstałe w wyniku działań masowych (np. działania wojenne, manifestacje, akty terroryzmu)
  zdarzenia dotyczące wypadków ubezpieczeniowych, w wyniku których powstanie spór Ubezpieczonego z Ubezpieczającym
  postępowaniu wszczęte przeciwko Ubezpieczonemu przez osoby bliskie Ubezpieczonego
  postępowania z tytułu szkód powstałych w gotówce, bonach towarowych, substytutach pieniądza, dziełach sztuki, biżuterii, przedmiotach z metali lub kamieni szlachetnych, papierach wartościowych, dokumentach lub zbiorach o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym lub przedmiotach o charakterze zabytkowym lub unikatowym

  [Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą ubezpieczenia mienia wykorzystywanego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą]

  Rodzaj posiadanej nieruchomości
  dom
  mieszkanie
  domek letniskowy
  dom w budowie lub przebudowie
  mieszkanie w budowie lub przebudowie
  budynek gospodarczy
  budynek magazynowy
  garaż
  altany i inne obiekty małej architektury

  [Pytanie nr 4 ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający wybrał odpowiedź „budynek gospodarczy” w pytaniu nr 20]

  Czy posiadany budynek gospodarczy wchodzi w skład gospodarstwa rolnego?
  Tak
  Nie
  Proszę wskazać preferowany zakres ubezpieczenia mienia:
  ubezpieczenie nieruchomości
  ubezpieczenie mienia ruchomego (np. meble, sprzęt RTV/AGD)
  Proszę wskazać preferowany okres ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy budynków rolnych) oraz mienia ruchomego (w razie wybrania takiej opcji):
  12 miesięcy
  12-24 miesięcy
  powyżej 24 miesięcy

  [Zastrzeżenie zastosowanie ma jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający wybrał odpowiedź „TAK” w pytaniu nr 21 – w przypadku Ubezpieczenia budynków rolniczych o którym mowa w art. 59 i n. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych okres ubezpieczenia wynosi zawsze 12 miesięcy]

  Proszę wskazać preferowaną wysokość udziału własnego/franszyzy (określona w umowie ubezpieczenia kwota pomniejszająca odszkodowanie lub stanowiąca minimalną wartość szkody za którą Ubezpieczyciel nie odpowiada, stanowiąca ryzyko własne Ubezpieczonego, wyrażona procentowo lub kwotowo):
  brak udziału własnego/franszyzy
  do 500 zł
  od 500 zł do 1000 zł
  powyżej 1000 zł
  Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym
  do 200 zł
  od 200 zł do 500 zł
  powyżej 500 zł
  Czy ubezpieczenie nieruchomości oraz mienia ruchomego (w przypadku wybrania takiej opcji) powinno obejmować ryzyko powstania szkód na skutek wystąpienia:

  ognia Tak Nie
  huraganu Tak Nie
  powodzi Tak Nie
  podtopienia Tak Nie
  deszczu nawalnego Tak Nie
  gradu Tak Nie
  opadów śniegu Tak Nie
  uderzenia pioruna Tak Nie
  eksplozji (w tym implozji) Tak Nie
  obsunięcia się ziemi Tak Nie
  tąpnięcia Tak Nie
  lawiny Tak Nie
  upadku statku powietrznego Tak Nie
  przepięcia Tak Nie
  silnego wiatru Tak Nie
  pękania mrozowego Tak Nie
  zalania Tak Nie
  zalania przez osoby trzecie Tak Nie
  dymu i sadzy Tak Nie
  uderzenia pojazdu mechanicznego Tak Nie
  fali dźwiękowej Tak Nie
  upadku drzew i masztów Tak Nie
  wandalizmu Tak Nie
  trzęsienia ziemi Tak Nie
  akcji ratowniczej Tak Nie
  graffiti Tak Nie
  zniszczenia elewacji budynku lub ogrodzenia przez zwierzęta leśne Tak Nie
  przewrócenia się sąsiedniego budynku, ogrodzenia lub rusztowania na dom Tak Nie
  zniszczenia wełny mineralnej w dachu przez zwierzęta Tak Nie
  stłuczenia szyb znajdujących się w nieruchomości Tak Nie
  kradzieży zwykłej siłowników i automatyki bram Tak Nie

  [Zastrzeżenie zastosowanie ma jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający wybrał odpowiedź „TAK” w pytaniu nr 21 – w przypadku Ubezpieczenia budynków rolniczych o którym mowa w art. 59 i n. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczenie obejmuje zawsze pierwszych 13 zdarzeń, tj. od ognia do upadku statku powietrznego włącznie]

  Jakiej wartości powinna odpowiadać suma ubezpieczenia?
  wartości rzeczywistej (pomniejszonej o stopień zużycia)
  wartości odtworzeniowej (nowej – tj. bez uwzględniania stopnia zużycia)
  Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
  umyślne działanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczonego oraz pracowników Ubezpieczonego lub osób pozostających z nim w relacji o podobnym charakterze
  zdarzenia za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym i geologicznym
  działanie energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, aktu terroryzmu
  zdarzenia na skutek naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalnym użytkowaniem lub eksploatacją (np. długotrwałe i systematyczne zawilgocenie)
  zdarzenia których skutkiem jest obowiązek zapłaty kar sądowych lub administracyjnych oraz kar umownych
  prowadzenie prac budowlanych bez ich zgłoszenia odpowiedniemu organowi, bez uzyskania pozwolenia lub bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę, o ile takie zgłoszenie, pozwolenie lub projekt są wymagane przepisami prawa
  pęknięcie rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach
  dym i sadza, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi – w odniesieniu do nagrobka cmentarnego
  Inne wymagania w zakresie ochrony ubezpieczeniowej:.

  Imię i Nazwisko

  Adres Email

  Miejscowość


  
  
  Kontakt
  Skontaktuj się z nami.