conditor
conditor ubezpieczenia

Ankieta ubezpieczenie działalności

ANKIETA DOTYCZĄCA WYMAGAŃ I POTRZEB UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO W ZWIĄZKU
Z ZAWARCIEM UMOWY UBEZPIECZENIA

RODZAJ PRODUKTU: UBEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

I. Informacje o Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Ubezpieczający
osoba fizyczna
osoba prawna
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną
Ubezpieczony
jest jednocześnie Ubezpieczającym
nie jest Ubezpieczającym

[Zastrzeżenie – poniższe pytanie dotyczy jedynie sytuacji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]

Wiek ubezpieczonego

Czy Ubezpieczony zatrudnia pracowników?
Tak
Nie
II. Wymagania i potrzeby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
Proszę wskazać preferowany zakres ubezpieczenia:
odpowiedzialność cywilna (OC) dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą (ubezpieczenie obowiązkowe)
odpowiedzialność cywilna (OC) dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą (ubezpieczenie dobrowolne
ubezpieczenie ryzyka wystąpienia problemów prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (pomoc prawna)
ubezpieczenie mienia wykorzystywanego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
Proszę wskazać preferowany sposób płatności składki:
jednorazowo
w ratach

[Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą OC obowiązkowego]

Proszę wskazać rodzaj ubezpieczenia odpowiadający prowadzonej działalności:
Ubezpieczenie OC notariuszy
Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego oraz osób, z pomocą których doradca czynności wykonuje lub którym powierza ich wykonanie
Ubezpieczenie OC osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy
Ubezpieczenie OC komornika oraz pracowników komornika
Ubezpieczenie OC adwokata
Ubezpieczenie OC radcy prawnego
Ubezpieczenie OC rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne
Ubezpieczenie OC prawników zagranicznych świadczących pomoc prawną w RP
Ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń
Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
Ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego
Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości
Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa
Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych
Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych
Ubezpieczenie OC lekarza wykonującego działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską
Ubezpieczenie OC pielęgniarki wykonującej zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę
Ubezpieczenie OC pielęgniarki lub położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, czasowo i okazjonalnie wykonywującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawód pielęgniarki lub położnej
Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
Ubezpieczenie OC jednostki, która uzyskała autoryzację Ministra Zdrowia, oraz jednostki notyfikowanej
Ubezpieczenia OC sponsora i badacza klinicznego
Ubezpieczenie OC badacza i sponsora za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego
Ubezpieczenie OC przewoźnika w razie przewozu pasażera statkiem o polskiej przynależności
Ubezpieczenie OC przewoźnika morskiego
Ubezpieczenie odpowiedzialności za roszczenia morskie
Ubezpieczenie OC właściciela statku za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi
Ubezpieczenie OC właściciela statku za szkodę wyrządzoną przez wyciek lub usunięcie oleju ze statku przewożącego olej luzem jako ładunek
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych i użytkowników statków powietrznych za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez nich działalnością lotniczą
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych za szkody spowodowane opóźnieniem w przewozie pasażerów, bagażu lub towarów
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych za szkody powstałe w przewozie lotniczym poczty
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lotniczą
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lotniczą
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o przyznanie licencji na prowadzenie działalność gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych
Ubezpieczenie OC osoby eksploatującej urządzenie jądrowe / transportującej materiał jądrowy
Ubezpieczenie OC organizatora imprezy masowej
Ubezpieczenie OC domu maklerskiego
Ubezpieczenie OC kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne za szkody wyrządzone odbiorcom usług certyfikacyjnych
Ubezpieczenie OC dziennego opiekuna dziecka
Ubezpieczenie OC osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
Ubezpieczenie OC biur usług płatniczych wymagane w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych
Ubezpieczenie OC architektów oraz inżynierów budownictwa
Ubezpieczenie OC jednostki certyfikującej
Ubezpieczenie OC podmiotu wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu
Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
Ubezpieczenie OC „jachtów komercyjnych”
Ubezpieczenie OC biura informacji gospodarczej
Ubezpieczenie OC audytora efektywności energetycznej
Czy umowa ubezpieczenia OC powinna przewidywać sumę gwarancyjną wyższą od obowiązkowej?
Tak
Nie

[Zastrzeżenie – poniższe pytanie ma zastosowanie jedynie jeżeli w pytaniu nr 4 wybrano odpowiedź „TAK”]

Proszę wskazać preferowaną sumę ubezpieczenia:
Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
do 500 zł
od 500 do 1 000 zł
powyżej 1 000 zł

[Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą OC dobrowolnego]

Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
Polska
Europa
Proszę wskazać preferowany zakres czasowy ubezpieczenia ryzyka wystąpienia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością (OC)?
12 miesięcy

Proszę wskazać preferowaną sumę gwarancyjną:
Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym:
do 500 zł
500 – 1000 zł
powyżej 1000 zł
Czy ubezpieczenie ryzyka wystąpienia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością (OC) ma dotyczyć:

odpowiedzialności za działania będące następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) Tak Nie
szkód wyrządzonych przez pracownika Ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz Ubezpieczonego Tak Nie
szkód wyrządzonych przez podwykonawcę, gdy Ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działanie własne Tak Nie
wsparcie finansowe w postaci przejęcia opłacania składek ubezpieczeniowych w razie niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji Tak Nie
szkód rzeczowych lub na osobie, wyrządzonych pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego Ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia Tak Nie
szkód rzeczowych w nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy Tak Nie
szkód w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi Tak Nie
szkód powstałych w pojazdach przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez Ubezpieczonego Tak Nie
szkód powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego Tak Nie
szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu lub przez Ubezpieczonego Ubezpieczającemu Tak Nie
szkód wyrządzonych przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu Tak Nie
szkód polegających na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów Tak Nie
szkód polegających na powstaniu czystej straty finansowej Tak Nie
Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
szkody wyrządzone umyślnie
szkody wynikłe wskutek użytkowania przez Ubezpieczonego urządzeń, maszyn, sprzętu elektronicznego i instalacji niesprawnych technicznie lub eksploatowanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem, zaleceniami, wymaganiami i warunkami określonymi przez producenta lub dostawców
szkody powstałe wskutek zaburzeń świadomości oraz umysłu u Ubezpieczonego lub jego pracowników, również w przypadku, gdy powstały one na skutek spożycia alkoholu, użycia narkotyków lub innych środków odurzających
szkody powstałe wskutek powolnego działania jakichkolwiek czynników w szczególności termicznych, chemicznych lub biologicznych, m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu a także wirusów i bakterii, w czasie których pojazd nie posiada ważnej rejestracji i badania technicznego
szkody związane z naruszeniem praw własności intelektualnej
szkody powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji, konfiskat, aktów terroryzmu, niepokojów społecznych, strajków, zamieszek lub rozruchów
szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, nośników danych, zbiorów o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym lub rzeczy ruchomych o charakterze zabytkowym lub unikatowym

[Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą ubezpieczenia ryzyka wystąpienia problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą (pomoc prawna)]

Proszę wskazać preferowany zakres terytorialny ubezpieczenia ryzyka wystąpienia problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą (pomoc prawna)?
Polska
Europa
Proszę wskazać preferowany zakres czasowy ubezpieczenia ryzyka wystąpienia problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą (pomoc prawna)?
12 miesięcy

Proszę wskazać preferowaną sumę ubezpieczenia:
Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze miesięcznym/rocznym:
do 300 zł
300 – 1000 zł
Czy ubezpieczenie ryzyka wystąpienia problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą (pomoc prawna) ma dotyczyć:

dochodzenia przez Ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych Tak Nie
obrony Ubezpieczonego w zakresie prawa karnego i wykroczeń Tak Nie
ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego w zakresie postępowań administracyjnych i postępowań przed sądami administracyjnymi Tak Nie
ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego w zakresie umów Tak Nie
ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem, oddawaniem w użytkowanie, wynajmowaniem, najmowaniem, dzierżawieniem, wydzierżawianiem, użyczaniem nieruchomości stanowiącej przedmiot zawartego ubezpieczenia nieruchomości Tak Nie
ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem, oddawaniem w użytkowanie, wynajmowaniem, najmowaniem, dzierżawieniem, wydzierżawianiem, użyczaniem nieruchomości, stanowiących miejsce ubezpieczenia dla zawartego ubezpieczenia mienia ruchomego Tak Nie
ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego w zakresie prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych Tak Nie
ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego w zakresie danych osobowych Ubezpieczonego Tak Nie
ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego w zakresie ryzyk cybernetycznych Tak Nie
Czy ubezpieczenie ryzyka wystąpienia problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą (pomoc prawna) ma obejmować:

wynagrodzenie radcy prawnego/adwokata ustanowionego przez Ubezpieczonego Tak Nie
koszty sporządzenia pism i dokumentów Tak Nie
koszty opinii prawnych sporządzonych na piśmie Tak Nie
koszty udzielenia informacji prawnej Tak Nie
koszty sądowe w sprawach cywilnych i karnych Tak Nie
koszty sądowe zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej, w tym koszty zasądzone przez sąd z tytułu udziału w postępowaniu karnym oskarżyciela posiłkowego Tak Nie
koszty postępowania egzekucyjnego Tak Nie
koszty postępowania sądu polubownego Tak Nie
koszty mediacji pozasądowej Tak Nie
koszty mediacji prowadzonej w toku postępowania sądowego Tak Nie
Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
zdarzenia umyślnie spowodowane przez Ubezpieczonego
zdarzenia powstałe w wyniku działania pod wpływem alkoholu lub innych używek
zdarzenia powstałe w wyniku działań masowych (np. działania wojenne, manifestacje, akty terroryzmu)
zdarzenia dotyczące wypadków ubezpieczeniowych, w wyniku których powstanie spór Ubezpieczonego z Ubezpieczającym
postępowaniu wszczęte przeciwko Ubezpieczonemu przez osoby bliskie Ubezpieczonego
postępowania z tytułu szkód powstałych w gotówce, bonach towarowych, substytutach pieniądza, dziełach sztuki, biżuterii, przedmiotach z metali lub kamieni szlachetnych, papierach wartościowych, dokumentach lub zbiorach o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym lub przedmiotach o charakterze zabytkowym lub unikatowym

[Zastrzeżenie – poniższe pytania dotyczą ubezpieczenia mienia wykorzystywanego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą]

Rodzaj posiadanej nieruchomości
dom
mieszkanie
domek letniskowy
dom w budowie lub przebudowie
mieszkanie w budowie lub przebudowie
budynek gospodarczy
budynek magazynowy
garaż
altany i inne obiekty małej architektury

[Pytanie nr 4 ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający wybrał odpowiedź „budynek gospodarczy” w pytaniu nr 20]

Czy posiadany budynek gospodarczy wchodzi w skład gospodarstwa rolnego?
Tak
Nie
Proszę wskazać preferowany zakres ubezpieczenia mienia:
ubezpieczenie nieruchomości
ubezpieczenie mienia ruchomego (np. meble, sprzęt RTV/AGD)
Proszę wskazać preferowany okres ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy budynków rolnych) oraz mienia ruchomego (w razie wybrania takiej opcji):
12 miesięcy
12-24 miesięcy
powyżej 24 miesięcy

[Zastrzeżenie zastosowanie ma jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający wybrał odpowiedź „TAK” w pytaniu nr 21 – w przypadku Ubezpieczenia budynków rolniczych o którym mowa w art. 59 i n. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych okres ubezpieczenia wynosi zawsze 12 miesięcy]

Proszę wskazać preferowaną wysokość udziału własnego/franszyzy (określona w umowie ubezpieczenia kwota pomniejszająca odszkodowanie lub stanowiąca minimalną wartość szkody za którą Ubezpieczyciel nie odpowiada, stanowiąca ryzyko własne Ubezpieczonego, wyrażona procentowo lub kwotowo):
brak udziału własnego/franszyzy
do 500 zł
od 500 zł do 1000 zł
powyżej 1000 zł
Proszę wskazać akceptowaną wysokość składki ubezpieczeniowej w wymiarze rocznym
do 200 zł
od 200 zł do 500 zł
powyżej 500 zł
Czy ubezpieczenie nieruchomości oraz mienia ruchomego (w przypadku wybrania takiej opcji) powinno obejmować ryzyko powstania szkód na skutek wystąpienia:

ognia Tak Nie
huraganu Tak Nie
powodzi Tak Nie
podtopienia Tak Nie
deszczu nawalnego Tak Nie
gradu Tak Nie
opadów śniegu Tak Nie
uderzenia pioruna Tak Nie
eksplozji (w tym implozji) Tak Nie
obsunięcia się ziemi Tak Nie
tąpnięcia Tak Nie
lawiny Tak Nie
upadku statku powietrznego Tak Nie
przepięcia Tak Nie
silnego wiatru Tak Nie
pękania mrozowego Tak Nie
zalania Tak Nie
zalania przez osoby trzecie Tak Nie
dymu i sadzy Tak Nie
uderzenia pojazdu mechanicznego Tak Nie
fali dźwiękowej Tak Nie
upadku drzew i masztów Tak Nie
wandalizmu Tak Nie
trzęsienia ziemi Tak Nie
akcji ratowniczej Tak Nie
graffiti Tak Nie
zniszczenia elewacji budynku lub ogrodzenia przez zwierzęta leśne Tak Nie
przewrócenia się sąsiedniego budynku, ogrodzenia lub rusztowania na dom Tak Nie
zniszczenia wełny mineralnej w dachu przez zwierzęta Tak Nie
stłuczenia szyb znajdujących się w nieruchomości Tak Nie
kradzieży zwykłej siłowników i automatyki bram Tak Nie

[Zastrzeżenie zastosowanie ma jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający wybrał odpowiedź „TAK” w pytaniu nr 21 – w przypadku Ubezpieczenia budynków rolniczych o którym mowa w art. 59 i n. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczenie obejmuje zawsze pierwszych 13 zdarzeń, tj. od ognia do upadku statku powietrznego włącznie]

Jakiej wartości powinna odpowiadać suma ubezpieczenia?
wartości rzeczywistej (pomniejszonej o stopień zużycia)
wartości odtworzeniowej (nowej – tj. bez uwzględniania stopnia zużycia)
Których z przedstawionych poniżej wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie akceptujesz (zajście zdarzenia losowego w podanych okolicznościach może skutkować brakiem wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego):
umyślne działanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczonego oraz pracowników Ubezpieczonego lub osób pozostających z nim w relacji o podobnym charakterze
zdarzenia za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym i geologicznym
działanie energii jądrowej, wojny, trzęsienia ziemi, zamieszek, aktu terroryzmu
zdarzenia na skutek naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalnym użytkowaniem lub eksploatacją (np. długotrwałe i systematyczne zawilgocenie)
zdarzenia których skutkiem jest obowiązek zapłaty kar sądowych lub administracyjnych oraz kar umownych
prowadzenie prac budowlanych bez ich zgłoszenia odpowiedniemu organowi, bez uzyskania pozwolenia lub bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę, o ile takie zgłoszenie, pozwolenie lub projekt są wymagane przepisami prawa
pęknięcie rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach
dym i sadza, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi – w odniesieniu do nagrobka cmentarnego
Inne wymagania w zakresie ochrony ubezpieczeniowej:.

Imię i Nazwisko

Adres Email

Miejscowość
Kontakt
Skontaktuj się z nami.


[recaptcha]